Build a Space Invaders Game in Browser Using Javascript CSS3 and HTML5 2022

Welcome Learner today in this blog post we will be Build a Space Invaders Game in Browser With Javascript HTML5 and CSS3. All the Complete source code of the application is shown Down.

 

index.html 

 

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Play:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<canvas id="game-canvas" width="640" height="640"></canvas>

READ Build a Snake & Ladder Rolling Dice Game in Browser With Javascript HTML5 and CSS3 complete Project For learner

 

style.css 

 

 

button, .key {
   border: 1px solid currentColor;
   border-radius: 5px;
   display: inline-block;
   padding: 0.8em;
}
 body {
   color: #fff;
   font-family: 'Press Start 2P', sans-serif;
   -webkit-font-smoothing: antialiased;
   -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}
 canvas {
   display: block;
}
 h1 {
   font-size: 3rem;
   margin-bottom: 0.5em;
}
 ul {
   margin-bottom: 2rem;
}
 li {
   color: #ff9d00;
   font-size: 0.8rem;
   margin-bottom: 1em;
   text-transform: uppercase;
}
 button {
   appearance: none;
   background-color: #fff;
   cursor: pointer;
   font-family: inherit;
   font-size: 1rem;
   outline: none;
   padding: 0.7em 0.85em 0.6em 1em;
   text-transform: uppercase;
   transition: color 0.2s linear, background-color 0.2s linear;
}
 button:focus, button:hover {
   background-color: black;
   color: #ff9d00;
   transition-duration: 0.07s;
}
 .dialogue {
   align-items: center;
   background-color: rgba(0, 0, 0, .85);
   bottom: 0;
   display: flex;
   justify-content: center;
   left: 0;
   opacity: 1;
   position: fixed;
   right: 0;
   text-align: center;
   top: 0;
   transform: translateX(0);
}
 .dialogue--hidden {
   opacity: 0;
   transform: translateX(-100vw);
   transition: opacity 0.3s linear 0s, transform 0s linear 0.3s;
}
 .dialogue__content {
   max-width: 31.25rem;
   padding: 18px;
}
 .key {
   border-color: white;
   color: white;
}
 .key--arrow {
   font-size: 1.8rem;
   padding: 0.35em 0.1em 0.6em;
   position: relative;
   line-height: 0.3;
   top: 0.05em;
}
 .hud {
   box-sizing: border-box;
   display: flex;
   justify-content: flex-start;
   margin: 0;
   left: 0;
   opacity: 1;
   padding: 1rem;
   position: fixed;
   top: 0;
   transition: opacity 0.07s linear 0.5s;
   width: 100%;
}
 .hud--hidden {
   opacity: 0;
}
 .hud__score {
   margin: 0;
}

 

 

 

script.js 

 

/* Simple JavaScript Inheritance
 * By John Resig http://ejohn.org/
 * MIT Licensed.
 */
// Inspired by base2 and Prototype
(function(){
 var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function(){xyz;}) ? /\b_super\b/ : /.*/;
 
 // The base Class implementation (does nothing)
 this.Class = function(){};
 
 // Create a new Class that inherits from this class
 Class.extend = function(prop) {
  var _super = this.prototype;
  
  // Instantiate a base class (but only create the instance,
  // don't run the init constructor)
  initializing = true;
  var prototype = new this();
  initializing = false;
  
  // Copy the properties over onto the new prototype
  for (var name in prop) {
   // Check if we're overwriting an existing function
   prototype[name] = typeof prop[name] == "function" &&
    typeof _super[name] == "function" && fnTest.test(prop[name]) ?
    (function(name, fn){
     return function() {
      var tmp = this._super;
      
      // Add a new ._super() method that is the same method
      // but on the super-class
      this._super = _super[name];
      
      // The method only need to be bound temporarily, so we
      // remove it when we're done executing
      var ret = fn.apply(this, arguments);    
      this._super = tmp;
      
      return ret;
     };
    })(name, prop[name]) :
    prop[name];
  }
  
  // The dummy class constructor
  function Class() {
   // All construction is actually done in the init method
   if ( !initializing && this.init )
    this.init.apply(this, arguments);
  }
  
  // Populate our constructed prototype object
  Class.prototype = prototype;
  
  // Enforce the constructor to be what we expect
  Class.prototype.constructor = Class;
 
  // And make this class extendable
  Class.extend = arguments.callee;
  
  return Class;
 };
})();


// ###################################################################
// shims
//
// ###################################################################
(function() {
 var requestAnimationFrame = window.requestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame;
 window.requestAnimationFrame = requestAnimationFrame;
})();

(function() {
 if (!window.performance.now) {
  window.performance.now = (!Date.now) ? function() { return new Date().getTime(); } : 
   function() { return Date.now(); }
 }
})();

// ###################################################################
// Constants
//
// ###################################################################
var IS_CHROME = /Chrome/.test(navigator.userAgent) && /Google Inc/.test(navigator.vendor);
var CANVAS_WIDTH = 640;
var CANVAS_HEIGHT = 640;
var SPRITE_SHEET_SRC = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAAEACAYAAAADRnAGAAACGUlEQVR42u3aSQ7CMBAEQIsn8P+/hiviAAK8zFIt5QbELiTHmfEYE3L9mZE9AAAAqAVwBQ8AAAD6THY5CgAAAKbfbPX3AQAAYBEEAADAuZrC6UUyfMEEAIBiAN8OePXnAQAAsLcmmKFPAQAAgHMbm+gbr3Sdo/LtcAAAANR6GywPAgBAM4D2JXAAABoBzBjA7AmlOx8AAEAzAOcDAADovTc4vQim6wUCABAYQG8QAADd4dPd2fRVYQAAANQG0B4HAABAawDnAwAA6AXgfAAAALpA2uMAAABwPgAAgPoAM9Ci/R4AAAD2dmqcEQIAIC/AiQGuAAYAAECcRS/a/cJXkUf2AAAAoBaA3iAAALrD+gIAAADY9baX/nwAAADNADwFAADo9YK0e5FMX/UFACA5QPSNEAAAAHKtCekmDAAAAADvBljtfgAAAGgMMGOrunvCy2uCAAAACFU6BwAAwF6AGQPa/XsAAADYB+B8AAAAtU+ItD4OAwAAAFVhAACaA0T7B44/BQAAANALwGMQAAAAADYO8If2+P31AgAAQN0SWbhFDwCAZlXgaO1xAAAA1FngnA8AACAeQPSNEAAAAM4CnC64AAAA4GzN4N9NSfgKEAAAAACszO26X8/X6BYAAAD0Anid8KcLAAAAAAAAAJBnwNEvAAAA9Jns1ygAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQ4COCENERERERERERBrnAa1sJuUVr3rsAAAAAElFTkSuQmCC';
var LEFT_KEY = 37;
var RIGHT_KEY = 39;
var SHOOT_KEY = 88;
var TEXT_BLINK_FREQ = 500;
var PLAYER_CLIP_RECT = { x: 0, y: 204, w: 62, h: 32 };
var ALIEN_BOTTOM_ROW = [ { x: 0, y: 0, w: 51, h: 34 }, { x: 0, y: 102, w: 51, h: 34 }];
var ALIEN_MIDDLE_ROW = [ { x: 0, y: 137, w: 50, h: 33 }, { x: 0, y: 170, w: 50, h: 34 }];
var ALIEN_TOP_ROW = [ { x: 0, y: 68, w: 50, h: 32 }, { x: 0, y: 34, w: 50, h: 32 }];
var ALIEN_X_MARGIN = 40;
var ALIEN_SQUAD_WIDTH = 11 * ALIEN_X_MARGIN;// ###################################################################
// Utility functions & classes
//
// ###################################################################
function getRandomArbitrary(min, max) {
  return Math.random() * (max - min) + min;
}

function getRandomInt(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

function clamp(num, min, max) {
 return Math.min(Math.max(num, min), max);
}

function valueInRange(value, min, max) {
 return (value <= max) && (value >= min);
}
 
function checkRectCollision(A, B) {
 var xOverlap = valueInRange(A.x, B.x, B.x + B.w) ||
 valueInRange(B.x, A.x, A.x + A.w);
 
 var yOverlap = valueInRange(A.y, B.y, B.y + B.h) ||
 valueInRange(B.y, A.y, A.y + A.h); 
 return xOverlap && yOverlap;
}

var Point2D = Class.extend({
 init: function(x, y) {
  this.x = (typeof x === 'undefined') ? 0 : x;
  this.y = (typeof y === 'undefined') ? 0 : y;
 },
 
 set: function(x, y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
});

var Rect = Class.extend({
 init: function(x, y, w, h) {
  this.x = (typeof x === 'undefined') ? 0 : x;
  this.y = (typeof y === 'undefined') ? 0 : y;
  this.w = (typeof w === 'undefined') ? 0 : w;
  this.h = (typeof h === 'undefined') ? 0 : h;
 },
 
 set: function(x, y, w, h) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.w = w;
  this.h = h;
 }
});// ###################################################################
// Globals
//
// ###################################################################
var canvas = null;
var ctx = null;
var spriteSheetImg = null;
var bulletImg = null;
var keyStates = null;
var prevKeyStates = null;
var lastTime = 0;
var player = null;
var aliens = [];
var particleManager = null;
var updateAlienLogic = false;
var alienDirection = -1;
var alienYDown = 0;
var alienCount = 0;
var wave = 1;
var hasGameStarted = false;// ###################################################################
// Entities
//
// ###################################################################
var BaseSprite = Class.extend({
 init: function(img, x, y) {
  this.img = img;
  this.position = new Point2D(x, y);
  this.scale = new Point2D(1, 1);
  this.bounds = new Rect(x, y, this.img.width, this.img.height);
  this.doLogic = true;
 },
              
 update: function(dt) { },
 
 _updateBounds: function() {
   this.bounds.set(this.position.x, this.position.y, ~~(0.5 + this.img.width * this.scale.x), ~~(0.5 + this.img.height * this.scale.y));
 },
 
 _drawImage: function() {
  ctx.drawImage(this.img, this.position.x, this.position.y);
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._updateBounds();
  
  this._drawImage();
 }
});

var SheetSprite = BaseSprite.extend({
 init: function(sheetImg, clipRect, x, y) {
  this._super(sheetImg, x, y);
  this.clipRect = clipRect;
  this.bounds.set(x, y, this.clipRect.w, this.clipRect.h);
 },
 
 update: function(dt) {},
 
 _updateBounds: function() {
  var w = ~~(0.5 + this.clipRect.w * this.scale.x);
  var h = ~~(0.5 + this.clipRect.h * this.scale.y);
  this.bounds.set(this.position.x - w/2, this.position.y - h/2, w, h);
 },
 
 _drawImage: function() {
  ctx.save();
  ctx.transform(this.scale.x, 0, 0, this.scale.y, this.position.x, this.position.y);
  ctx.drawImage(this.img, this.clipRect.x, this.clipRect.y, this.clipRect.w, this.clipRect.h, ~~(0.5 + -this.clipRect.w*0.5), ~~(0.5 + -this.clipRect.h*0.5), this.clipRect.w, this.clipRect.h);
  ctx.restore();

 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
 }
});

var Player = SheetSprite.extend({
 init: function() {
  this._super(spriteSheetImg, PLAYER_CLIP_RECT, CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
  this.scale.set(0.85, 0.85);
  this.lives = 3;
  this.xVel = 0;
  this.bullets = [];
  this.bulletDelayAccumulator = 0;
  this.score = 0;
 },
 
 reset: function() {
  this.lives = 3;
  this.score = 0;
  this.position.set(CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
 },
 
 shoot: function() {
  var bullet = new Bullet(this.position.x, this.position.y - this.bounds.h / 2, 1, 1000);
  this.bullets.push(bullet);
 },
 
 handleInput: function() {
  if (isKeyDown(LEFT_KEY)) {
   this.xVel = -175;
  } else if (isKeyDown(RIGHT_KEY)) {
   this.xVel = 175;
  } else this.xVel = 0;
  
  if (wasKeyPressed(SHOOT_KEY)) {
   if (this.bulletDelayAccumulator > 0.5) {
    this.shoot(); 
    this.bulletDelayAccumulator = 0;
   }
  }
 },
 
 updateBullets: function(dt) {
  for (var i = this.bullets.length - 1; i >= 0; i--) {
   var bullet = this.bullets[i];
   if (bullet.alive) {
    bullet.update(dt);
   } else {
    this.bullets.splice(i, 1);
    bullet = null;
   }
  }
 },
 
 update: function(dt) {
  // update time passed between shots
  this.bulletDelayAccumulator += dt;
  
  // apply x vel
  this.position.x += this.xVel * dt;
  
  // cap player position in screen bounds
  this.position.x = clamp(this.position.x, this.bounds.w/2, CANVAS_WIDTH - this.bounds.w/2);
  this.updateBullets(dt);
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);

  // draw bullets
  for (var i = 0, len = this.bullets.length; i < len; i++) {
   var bullet = this.bullets[i];
   if (bullet.alive) {
    bullet.draw(resized);
   }
  }
 }
});

var Bullet = BaseSprite.extend({
 init: function(x, y, direction, speed) {
  this._super(bulletImg, x, y);
  this.direction = direction;
  this.speed = speed;
  this.alive = true;
 },
 
 update: function(dt) {
  this.position.y -= (this.speed * this.direction) * dt;
  
  if (this.position.y < 0) {
   this.alive = false;
  }
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
 }
});

var Enemy = SheetSprite.extend({
 init: function(clipRects, x, y) {
  this._super(spriteSheetImg, clipRects[0], x, y);
  this.clipRects = clipRects;
  this.scale.set(0.5, 0.5);
  this.alive = true;
  this.onFirstState = true;
  this.stepDelay = 1; // try 2 secs to start with...
  this.stepAccumulator = 0;
  this.doShoot - false;
  this.bullet = null;
 },
 
 toggleFrame: function() {
  this.onFirstState = !this.onFirstState;
  this.clipRect = (this.onFirstState) ? this.clipRects[0] : this.clipRects[1];
 },
 
 shoot: function() {
  this.bullet = new Bullet(this.position.x, this.position.y + this.bounds.w/2, -1, 500);
 },
 
 update: function(dt) {
  this.stepAccumulator += dt;
  
  if (this.stepAccumulator >= this.stepDelay) {
   if (this.position.x < this.bounds.w/2 + 20 && alienDirection < 0) {
   updateAlienLogic = true;
  } if (alienDirection === 1 && this.position.x > CANVAS_WIDTH - this.bounds.w/2 - 20) {
   updateAlienLogic = true;
  }
   if (this.position.y > CANVAS_WIDTH - 50) {
    reset();
   }
   
   var fireTest = Math.floor(Math.random() * (this.stepDelay + 1));
   if (getRandomArbitrary(0, 1000) <= 5 * (this.stepDelay + 1)) {
    this.doShoot = true;
   }
   this.position.x += 10 * alienDirection;
   this.toggleFrame();
   this.stepAccumulator = 0;
  }
  this.position.y += alienYDown;
  
  if (this.bullet !== null && this.bullet.alive) {
   this.bullet.update(dt); 
  } else {
   this.bullet = null;
  }
 },
 
 draw: function(resized) {
  this._super(resized);
  if (this.bullet !== null && this.bullet.alive) {
   this.bullet.draw(resized);
  }
 }
});

var ParticleExplosion = Class.extend({
 init: function() {
  this.particlePool = [];
  this.particles = [];
 },
 
 draw: function() {
  for (var i = this.particles.length - 1; i >= 0; i--) {
   var particle = this.particles[i];
   particle.moves++;
    particle.x += particle.xunits;
     particle.y += particle.yunits + (particle.gravity * particle.moves);
      particle.life--;
      
      if (particle.life <= 0 ) {
        if (this.particlePool.length < 100) {
          this.particlePool.push(this.particles.splice(i,1));
        } else {
          this.particles.splice(i,1);
        }
      } else {
        ctx.globalAlpha = (particle.life)/(particle.maxLife);
        ctx.fillStyle = particle.color;
        ctx.fillRect(particle.x, particle.y, particle.width, particle.height);
        ctx.globalAlpha = 1;
      }
  }
 },
 
 createExplosion: function(x, y, color, number, width, height, spd, grav, lif) {
 for (var i =0;i < number;i++) {
      var angle = Math.floor(Math.random()*360);
      var speed = Math.floor(Math.random()*spd/2) + spd; 
      var life = Math.floor(Math.random()*lif)+lif/2;
      var radians = angle * Math.PI/ 180;
      var xunits = Math.cos(radians) * speed;
      var yunits = Math.sin(radians) * speed;
        
      if (this.particlePool.length > 0) {
        var tempParticle = this.particlePool.pop();
        tempParticle.x = x;
        tempParticle.y = y;
        tempParticle.xunits = xunits;
        tempParticle.yunits = yunits;
        tempParticle.life = life;
        tempParticle.color = color;
        tempParticle.width = width;
        tempParticle.height = height;
        tempParticle.gravity = grav;
        tempParticle.moves = 0;
        tempParticle.alpha = 1;
        tempParticle.maxLife = life;
        this.particles.push(tempParticle);
      } else {
        this.particles.push({x:x,y:y,xunits:xunits,yunits:yunits,life:life,color:color,width:width,height:height,gravity:grav,moves:0,alpha:1, maxLife:life});
      }  
  
    }
 }
});// ###################################################################
// Initialization functions
//
// ###################################################################
function initCanvas() {
 // create our canvas and context
 canvas = document.getElementById('game-canvas');
 ctx = canvas.getContext('2d');
 
 // turn off image smoothing
 setImageSmoothing(false);
 
 // create our main sprite sheet img
 spriteSheetImg = new Image();
 spriteSheetImg.src = SPRITE_SHEET_SRC; 
 preDrawImages();

 // add event listeners and initially resize
 window.addEventListener('resize', resize);
 document.addEventListener('keydown', onKeyDown);
 document.addEventListener('keyup', onKeyUp);
}

function preDrawImages() {
 var canvas = drawIntoCanvas(2, 8, function(ctx) {
   ctx.fillStyle = 'white';
   ctx.fillRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
  });
  bulletImg = new Image();
  bulletImg.src = canvas.toDataURL();
}

function setImageSmoothing(value) {
 this.ctx['imageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['mozImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['oImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['webkitImageSmoothingEnabled'] = value;
 this.ctx['msImageSmoothingEnabled'] = value;
}

function initGame() {
 dirtyRects = [];
 aliens = [];
 player = new Player();
 particleManager = new ParticleExplosion();
 setupAlienFormation(); 
 drawBottomHud();
}

function setupAlienFormation() {
 alienCount = 0;
 for (var i = 0, len = 5 * 11; i < len; i++) {
  var gridX = (i % 11);
  var gridY = Math.floor(i / 11);
  var clipRects;
  switch (gridY) {
   case 0: 
   case 1: clipRects = ALIEN_BOTTOM_ROW; break;
   case 2: 
   case 3: clipRects = ALIEN_MIDDLE_ROW; break;
   case 4: clipRects = ALIEN_TOP_ROW; break;
  }
  aliens.push(new Enemy(clipRects, (CANVAS_WIDTH/2 - ALIEN_SQUAD_WIDTH/2) + ALIEN_X_MARGIN/2 + gridX * ALIEN_X_MARGIN, CANVAS_HEIGHT/3.25 - gridY * 40));
  alienCount++;
 }
}

function reset() {
 aliens = [];
 setupAlienFormation();
 player.reset();
}

function init() {
 initCanvas();
 keyStates = [];
 prevKeyStates = [];
 resize();
}// ###################################################################
// Helpful input functions
//
// ###################################################################
function isKeyDown(key) {
 return keyStates[key];
}

function wasKeyPressed(key) {
 return !prevKeyStates[key] && keyStates[key];
}


// ###################################################################
// Drawing & Update functions
//
// ###################################################################
function updateAliens(dt) {
 if (updateAlienLogic) {
  updateAlienLogic = false;
  alienDirection = -alienDirection;
  alienYDown = 25;
 }
 
 for (var i = aliens.length - 1; i >= 0; i--) {
  var alien = aliens[i];
  if (!alien.alive) {
   aliens.splice(i, 1);
   alien = null;
   alienCount--;
   if (alienCount < 1) {
    wave++;
    setupAlienFormation();
   }
   return;
  }
  
  alien.stepDelay = ((alienCount * 20) - (wave * 10)) / 1000;
  if (alien.stepDelay <= 0.05) {
   alien.stepDelay = 0.05;
  }
  alien.update(dt);
  
  if (alien.doShoot) {
   alien.doShoot = false;
   alien.shoot();
  }
 }
 alienYDown = 0;
}

function resolveBulletEnemyCollisions() {
 var bullets = player.bullets;
 
 for (var i = 0, len = bullets.length; i < len; i++) {
  var bullet = bullets[i];
  for (var j = 0, alen = aliens.length; j < alen; j++) {
   var alien = aliens[j];
   if (checkRectCollision(bullet.bounds, alien.bounds)) {
    alien.alive = bullet.alive = false;
    particleManager.createExplosion(alien.position.x, alien.position.y, 'white', 70, 5,5,3,.15,50);
    player.score += 25;
   }
  }
 }
}

function resolveBulletPlayerCollisions() {
 for (var i = 0, len = aliens.length; i < len; i++) {
  var alien = aliens[i];
  if (alien.bullet !== null && checkRectCollision(alien.bullet.bounds, player.bounds)) {
   if (player.lives === 0) {
    hasGameStarted = false;
   } else {
    alien.bullet.alive = false;
    particleManager.createExplosion(player.position.x, player.position.y, 'green', 100, 8,8,6,0.001,40);
    player.position.set(CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT - 70);
    player.lives--;
    break;
   }

  }
 }
}

function resolveCollisions() {
 resolveBulletEnemyCollisions();
 resolveBulletPlayerCollisions();
}

function updateGame(dt) {
 player.handleInput();
 prevKeyStates = keyStates.slice();
 player.update(dt);
 updateAliens(dt);
 resolveCollisions();
}

function drawIntoCanvas(width, height, drawFunc) {
 var canvas = document.createElement('canvas');
 canvas.width = width;
 canvas.height = height;
 var ctx = canvas.getContext('2d');
 drawFunc(ctx);
 return canvas;
}

function fillText(text, x, y, color, fontSize) {
 if (typeof color !== 'undefined') ctx.fillStyle = color;
 if (typeof fontSize !== 'undefined') ctx.font = fontSize + 'px Play';
 ctx.fillText(text, x, y);
}

function fillCenteredText(text, x, y, color, fontSize) {
 var metrics = ctx.measureText(text);
 fillText(text, x - metrics.width/2, y, color, fontSize);
}

function fillBlinkingText(text, x, y, blinkFreq, color, fontSize) {
 if (~~(0.5 + Date.now() / blinkFreq) % 2) {
  fillCenteredText(text, x, y, color, fontSize);
 }
}

function drawBottomHud() {
 ctx.fillStyle = '#02ff12';
 ctx.fillRect(0, CANVAS_HEIGHT - 30, CANVAS_WIDTH, 2);
 fillText(player.lives + ' x ', 10, CANVAS_HEIGHT - 7.5, 'white', 20);
 ctx.drawImage(spriteSheetImg, player.clipRect.x, player.clipRect.y, player.clipRect.w, 
         player.clipRect.h, 45, CANVAS_HEIGHT - 23, player.clipRect.w * 0.5,
         player.clipRect.h * 0.5);
 fillText('CREDIT: ', CANVAS_WIDTH - 115, CANVAS_HEIGHT - 7.5);
 fillCenteredText('SCORE: ' + player.score, CANVAS_WIDTH/2, 20);
 fillBlinkingText('00', CANVAS_WIDTH - 25, CANVAS_HEIGHT - 7.5, TEXT_BLINK_FREQ);
}

function drawAliens(resized) {
 for (var i = 0; i < aliens.length; i++) {
  var alien = aliens[i];
  alien.draw(resized);
 }
}

function drawGame(resized) {
 player.draw(resized); 
 drawAliens(resized);
 particleManager.draw();
 drawBottomHud();
}

function drawStartScreen() {
 fillCenteredText("Space Invaders", CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT/2.75, '#FFFFFF', 36);
 fillBlinkingText("Press enter to play!", CANVAS_WIDTH/2, CANVAS_HEIGHT/2, 500, '#FFFFFF', 36);
}

function animate() {
 var now = window.performance.now();
 var dt = now - lastTime;
 if (dt > 100) dt = 100;
 if (wasKeyPressed(13) && !hasGameStarted) {
  initGame();
  hasGameStarted = true;
 }
 
 if (hasGameStarted) {
   updateGame(dt / 1000); 
 }

 
 ctx.fillStyle = 'black';
 ctx.fillRect(0, 0, CANVAS_WIDTH, CANVAS_HEIGHT);
 if (hasGameStarted) {
  drawGame(false);
 } else {
  drawStartScreen();
 }
 lastTime = now;
 requestAnimationFrame(animate);
}// ###################################################################
// Event Listener functions
//
// ###################################################################
function resize() {
 var w = window.innerWidth;
 var h = window.innerHeight;

  // calculate the scale factor to keep a correct aspect ratio
 var scaleFactor = Math.min(w / CANVAS_WIDTH, h / CANVAS_HEIGHT);
 
 if (IS_CHROME) {
  canvas.width = CANVAS_WIDTH * scaleFactor;
  canvas.height = CANVAS_HEIGHT * scaleFactor;
  setImageSmoothing(false);
  ctx.transform(scaleFactor, 0, 0, scaleFactor, 0, 0);  
 } else {
  // resize the canvas css properties
  canvas.style.width = CANVAS_WIDTH * scaleFactor + 'px';
  canvas.style.height = CANVAS_HEIGHT * scaleFactor + 'px'; 
 }
}

function onKeyDown(e) {
 e.preventDefault();
 keyStates[e.keyCode] = true;
}

function onKeyUp(e) {
 e.preventDefault();
 keyStates[e.keyCode] = false;
}


// ###################################################################
// Start game!
//
// ###################################################################
window.onload = function() {
 init();
 animate();
};

Leave a Comment

Your email address will not be published.